Stanovy Českého svazu jógy, z.s.

Soubor:
stanovy_Českého_svazu_jógy,_z.s..docx
Popis:
Stanovy
Formát:
docx
Velikost:
22kB

Stanovy Českého svazu jógy, z.s.

 Část I.

Základní ustanovení

1. Spolek Český svaz jógy, z.s. (dále jen "ČSJ" nebo "Svaz") je samosprávným, dobrovolným zájmovým sdružením občanů, a to jak občanů vystupujících jako jednotlivé fyzické osoby, tak občanů sdružených do sportovních oddílů, klubů a jiných sdružení (dále jen "skupin"), kteří mají aktivní zájem o udržení a zlepšení svého zdraví, o pozitivní změny morální a etické kvality svého života i života ve svém okolí a o hledání smyslu života cestou jógy. Hlavní činností ČSJ je podpora jógy a jejího provozování. Svaz je uznávaným představitelem jógy na území České republiky a toto sportovní odvětví zastupuje i na mezinárodní úrovni jako člen organizace International Yoga Federation a to pod názvem Czech Yoga Association.

2. ČSJ je členem České unie sportu při zachování samostatného právnického postavení, majetku a činnosti.

3. Sídlem ČSJ je Praha 6, Zátopkova 100/2

4. ČSJ působí na území celé České republiky

5. ČSJ bylo přiděleno IČ: 40767205

 

Část II.

Poslání a úkoly ČSJ

1. Posláním ČSJ je propagace a šíření učení jógy, jejích mravních a etických cílů, zásad správné životosprávy a tělovýchovy

2. Úkolem ČSJ je vytváření vhodných podmínek pro činnost členů Svazu k provozování sportovního odvětví jógy a dále péče o členskou základnu

3. ČSJ reprezentuje jógu na území ČR, spolupracuje v zájmu rozvoje jógy s dalšími organizacemi v České republice i v zahraničí

4. ČSJ plní zejména tyto úkoly:

      A. podporuje sportovní, tělovýchovnou a jinou činnost jednotlivých skupin jógy

      B. zvláště podporuje cvičení jógy u lidí zdravotně postižených a  starších a cvičení jógy s dětmi

      C. podporuje organizování kurzů jógy, pořádá kurzy a školení jógy a další vzdělávací akce, včetně lektorské činnosti

      D. podporuje vydávání odborné literatury o józe a o správné výživě a životosprávě

      E. zajišťuje podmínky pro výchovu a růst odbornosti cvičitelů Svazu

       F. vytváří informační síť zaměřenou na přenos zpráv a zkušeností mezi všemi členy Svazu i mezi ČSJ a jinými organizacemi v České republice i v zahraničí

 

Část III

Členství v ČSJ

1. Členy ČSJ mohou být občané sdružení v oddíl, sportovní klub či jiné sdružení i jednotlivci (fyzické osoby), a to na základě podání písemné přihlášky. Touto přihláškou vyjadřují zájemci o členství souhlas s posláním a stanovami ČSJ.

2. Čestným členem ČSJ může být fyzická osoba, která má mimořádné zásluhy o rozvoj jógy.

3. O přijetí za člena a čestného člena ČSJ rozhoduje Výkonný výbor.

4. Členství v ČSJ zaniká:

       A. vystoupením na písemnou žádost na zrušení členství

       B. vyškrtnutím pro neplnění základních povinností

       C. vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím ve Svazu

       D. zánikem skupiny

       E. úmrtím člena

 

5. Právem členů ČSJ je zejména:

       A. účastnit se jednání Valné hromady, a to osobně, nebo prostřednictvím volených zástupců

       B. být informován o činnosti a hospodaření orgánů Svazu

        C. účastnit se kulturně sportovního a společenského života Svazu,  účastnit se pořádaných přednášek, soustředění, odborných seminářů a podílet se na výhodách poskytovaných členům Svazu

       D. předkládat návrhy, podněty a požadavky orgánům Svazu a být přítomen při jejich projednávání

       E. volit a být volen do všech orgánů Svazu po dovršení věku 18 let.

                                     

6. Povinností členů ČSJ je zejména:

       A. dodržovat stanovy a další vnitřní normy Svazu

       B. řádně a včas platit členské poplatky ve výši schválené Valnou hromadou

       C. plnit přijatá rozhodnutí orgánů Svazu

       D. poskytovat potřebnou součinnost k zabezpečení činnosti Svazu podle schváleného plánu činnosti

 

Část IV.

Orgány ČSJ

1. Orgány ČSJ jsou:

       A. Valná hromada

       B. Výkonný výbor

       C. Revizní komise

       D. komise ustavené k zajištění činnosti Svazu

 

2. Valná hromada

     A. Nejvyšším orgánem ČSJ je Valná hromada.VH je složena ze statutárních zástupců, příp. jiných pověřených zástupců členských subjektů Svazu.

      B. Jednání Valné hromady se účastní volení delegáti registrovaných skupin, a to za každou skupinu, na každých započatých sto členů skupiny (podle stavu k 1. lednu toho roku a při minimálním počtu deseti členů) jeden delegát s právem hlasovacím, jednotliví i čestní členové Svazu a pozvaní hosté

      C. Valnou hromadu svolává Výkonný výbor nejméně jednou za dva roky. Případně jedenkrát za rok. Nebo tehdy, požádají-li o to alespoň dvě třetiny delegátů registrovaných skupin s právem hlasovacím. VH se svolává pozvánkou zaslanou na elektronickou adresu členských subjektů, příp. na adresu jejich sídla.

       D. Valná hromada je usnášeníschopná při fyzické účasti více než 50 procent delegátů s právem hlasovacím. Pokud se sejde počet delegátů s právem hlasovacím menší, pak je valná hromada usnášeníschopná po uplynutí 15 minut od plánovaného zahájení, pokud je přítomna nejméně jedna čtvrtina delegátů s právem hlasovacím z celkového počtu delegátů dle písmene B, příp. po 30 minutách od zahájení je usnášeníschopná v počtu přítomných.                                         

       E. K přijetí usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů s právem hlasovacím. K přijetí usnesení o zániku členství, o změnách a doplňcích stanov a o rozdělení finančních prostředků je zapotřebí souhlasu třípětinové většiny hlasů přítomných delegátů s právem hlasovacím.

                F. Valná hromada zejména:

            a. schvaluje stanovy a změny a doplňky stanov

            b. volí členy Výkonného výboru a Revizní komise

            c. projednává zprávu o činnosti a hospodaření Svazu za uplynulé období předloženou Výkonným výborem

            d. schvaluje rozpočet Svazu

            e. schvaluje zprávu Revizní komise

            f. schvaluje výši členských poplatků

            g. je oprávněna rušit nebo měnit rozhodnutí Výkonného výboru, je-li v rozporu se stanovami ČSJ, nebo obecně závaznými předpisy či

vnitřními normami ČSJ

             h. rozhoduje o zániku členství ve Svazu

               i. pro řešení závažných sporů mezi členy Svazu navzájem, případně mezi členem a Výkonným výborem ustanovuje dohodovou komisi a stanovuje pravidla jejího jednání

              j. rozhoduje o zániku ČSJ a jeho majetkovém vypořádání.

       G. Z jednání Valné hromady je pořízen Zápis.

 

3. Výkonný výbor

      A. Výkonný výbor je výkonným orgánem ČSJ.

      B. Výkonný výbor je pětičlenný.

       C. Členové výkonného výboru jsou voleni Valnou hromadou. Ze svého středu pak členové Výkonného výboru volí předsedu a další funkcionáře.

      D. Funkční období Výkonného výboru je čtyřleté

      E. Výkonný výbor se schází podle potřeby. Zasedání Výboru svolává a řídí Předseda Výboru.

       F. Výkonný výbor je oprávněn přijímat usnesení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj minimálně polovina přítomných členů

      G. Jménem Výkonného výboru jednají předseda, sekretář, případně další Výborem pověření pracovníci.

      H. Předseda výkonného výboru zabezpečuje plnění usnesení valné hromady, řídí činnost Výkonného výboru a odpovídá za ni.

      I. Výkonný výbor plní zejména tyto úkoly:

            a. řídí činnost Svazu v období mezi Valnými hromadami v souladu se stanovami Svazu a s usnesením Valné hromady

            b. jedná jménem Svazu v souladu s přijatými usneseními Valné hromady

            c. racionálně hospodaří s finančními prostředky Svazu

            d. k zabezpečení náročnějších úkolů vytváří dočasné pracovní skupiny

            e. zabezpečuje organizačně a obsahově přípravu zasedání Valné hromady

            f. kontroluje dodržování stanov Svazu, provádí jejich závazný výklad a předkládá Valné hromadě návrhy na opatření

 

4. Revizní komise

       A. Revizní komise je nezávislým kontrolním orgánem, který za svoji činnost odpovídá Valné hromadě.

       B. Revizní komise je tříčlenná.

        C. Členové RK jsou voleni valnou hromadou na čtyřleté období.  Ze svého středu volí členové Revizní komise předsedu, který práci komise řídí.

       D. Revizní komise zejména:

             a. kontroluje jednou ročně hospodaření Svazu, dodržování schváleného rozpočtu a správnost provádění finančních operací

             b. sleduje plnění usnesení, dodržování stanov a směrnic Svazu

             c. upozorňuje Výkonný výbor na zjištěné nedostatky a předkládá mu návrhy na opatření

             d. předkládá Valné hromadě zprávu o revizi hospodaření Svazu

 

Část V.

Majetek a hospodaření

1. Majetek ČSJ tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. Svaz může k podpoře své činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost a tím vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svého účelu.

2. Zdroji majetku jsou:

      A. příjmy z členských příspěvků

      B. dotace ČUS nebo ze státního rozpočtu či jiných veřejných rozpočtů a grantů

      C. příjmy z vlastní podnikatelské činnosti

      D. příjmy od sponzorů

      E. dary

      F. jiné příjmy.

3. Svaz hospodaří na základě rozpočtu schváleného Valnou hromadou.

4. Zásady finančního hospodaření se řídí obecně závaznými předpisy, případně vnitřními normami přijatými Valnou hromadou.

 

Část VI.

Právní subjektivita

1. ČSJ je sdružení s vlastní právní subjektivitou.

2. Jménem ČSJ jedná a právní úkony činí předseda Svazu a další pověření členové Výkonného výboru

3. Je-li v platnosti právního úkonu v pracovních, občanskoprávních a obchodních vztazích a při uplatnění práva předepsána písemná forma, musí být tyto úkony za ČSJ podepsány alespoň dvěma oprávněnými osobami.

 

Část VII.

Závěrečné ustanovení

Tato změna byla schválena valnou hromadou svazu dne 18.6.2022. Tyto stanovy nabývají platnosti datem schválení Valnou hromadou ČSJ, tj. dnem 18.6.2022 a nabývají účinnosti dnem registrace.        

Český svaz jógy, z.s. > O svazu > Stanovy Českého svazu jógy, z.s.