fotogalerie 2020

 Lektoři- Ivana a Jan Knaislovi Lektoři- Ivana a Jan Knaislovi
Lektoři- Ivana a Jan Knaislovi
Učitelé jógy Ivana a Jan KnaisloviUčitelé jógy Ivana a Jan Knaislovi
Učitelé jógy Ivana a Jan Knaislovi
Kurz pro instruktory jógy 2019-20 cKurz pro instruktory jógy 2019-20 c
Kurz pro instruktory jógy 2019-20 c
Kurz pro instruktory jógy 2019-20 bKurz pro instruktory jógy 2019-20 b
Kurz pro instruktory jógy 2019-20 b
Kurz pro instruktory jógy 2019-20 aKurz pro instruktory jógy 2019-20 a
Kurz pro instruktory jógy 2019-20 a
Kurz pro instruktory jógy 2019-20, zbytek skupiny po koronaviruKurz pro instruktory jógy 2019-20, zbytek skupiny po koronaviru
Kurz pro instruktory jógy 2019-20, zbytek skupiny po koronaviru
Jógová terapie 2019-20, zbytek skupiny po koronaviruJógová terapie 2019-20, zbytek skupiny po koronaviru
Jógová terapie 2019-20, zbytek skupiny po koronaviru
Český svaz jógy, z.s. > Galerie > fotogalerie 2020