O svazu

Složení výkonného výboru

  • Předseda: Ing. Jan KNAISL
  • Sekretář: Karel ŽIŽKA
  • Ekonom: Ing. Ivo HOCHMAJER
  • Člen výboru: Herbert KONEČNÝ
  • Členka výboru: Mgr. Libuše SIMANDLOVÁ

Složení revizní komise:

  •  Ing. Ivana Žegklitzová
  •  Alice Tieftrunková
 

Dokumenty

Akreditace od MŠMT

Český svaz jógy, z. s. obdržel od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy POVĚŘENÍ vydávat studentům kurzu jógy II.třídy osvědčení s celostátní platností o absolvovaném akreditovaném školení jógy - INSTRUKTOR JÓGY. více

Čestné uznání ing. Janu Knaislovi

Dne dne 25.4.2010 bylo u příležitosti 20.výročí založení Sdružení učitelů jógy ČR, o.s. uděleno Ing. Janu Knaislovi čestné uznání, a to především za dlouholetou aktivitu spojenou s pořádáním školení jógy.  více

Zahraniční spolupráce

Český svaz jógy, o.s. je členem mezinárodní organizace International Yoga Federation a má podepsané  smlouvy o spolupráci s organizacemi Slovenská asociácia jógy a Satyananda Yoga Sverige. více

Stanovy Českého svazu jógy, z.s.

Stanovy Českého svazu jógy, z.s.

Část I.
Základní ustanovení
1. Český svaz jógy, z.s. (dále jen "ČSJ" nebo "Svaz") je dobrovolným zájmovým sdružením občanů, a to jak občanů vystupujících jako jednotlivé fyzické osoby, tak občanů sdružených do oddílů, klubů a jiných sdružení (dále jen "skupin"), kteří mají aktivní zájem o udržení a zlepšení svého zdraví, o pozitivní změny morální a etické kvality svého života i života ve svém okolí a o hledání smyslu života cestou jógy.
2. ČSJ je členem České unie sportu při zachování samostatného právnického postavení, majetku a činnosti.
3. Sídlem ČSJ je Praha 6, Zátopkova 100/2
4. ČSJ působí na území České republiky
5. ČSJ bylo přiděleno IČ: 40767205

Část II.
Poslání a úkoly ČSJ
1. Posláním ČSJ je propagace a šíření učení jógy, jejích mravních a etických cílů a zásad správné životosprávy
2. Úkolem ČSJ je vytváření podmínek pro činnost členů Svazu
3. ČSJ spolupracuje v zájmu rozvoje jógy s dalšími organizacemi v České republice i v zahraničí
4. ČSJ plní zejména tyto úkoly:
      A. podporuje činnost jednotlivých skupin jógy
      B. zvláště podporuje cvičení jógy u lidí zdravotně postižených a  starších a cvičení jógy s dětmi
      C. podporuje organizování kurzů jógy, pořádá kurzy a školení jógy a další vzdělávací akce, včetně lektorské činnosti
      D. podporuje vydávání odborné literatury o józe a o správné výživě a životosprávě
      E. zajišťuje podmínky pro výchovu a růst odbornosti cvičitelů Svazu
       F. vytváří informační síť zaměřenou na přenos zpráv a zkušeností mezi všemi členy Svazu i mezi ČSJ a jinými organizacemi v České republice i v zahraničí

Část III
Členství v ČSJ
1. Členy ČSJ mohou být občané sdružení v oddíl, klub či jiné sdružení i jednotlivci (fyzické osoby), a to na základě podání písemné přihlášky. Touto přihláškou vyjadřují zájemci o členství souhlas s posláním a stanovami ČSJ.
2. Čestným členem ČSJ může být fyzická osoba, která má mimořádné zásluhy o rozvoj jógy.
3. O přijetí za člena a čestného člena ČSJ rozhoduje Výkonný výbor.
4. Členství v ČSJ zaniká:
       A. vystoupením na písemnou žádost na zrušení členství
       B. vyškrtnutím pro neplnění základních povinností
       C. vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím ve Svazu
       D. zánikem skupiny
       E. úmrtím člena

5. Právem členů ČSJ je zejména:
       A. účastnit se jednání Valné hromady, a to osobně, nebo prostřednictvím volených zástupců
       B. být informován o činnosti a hospodaření orgánů Svazu
        C. účastnit se kulturně sportovního a společenského života Svazu,  účastnit se pořádaných přednášek, soustředění, odborných seminářů a podílet se na výhodách poskytovaných členům Svazu
       D. předkládat návrhy, podněty a požadavky orgánům Svazu a být přítomen při jejich projednávání
       E. volit a být volen do všech orgánů Svazu po dovršení věku 18 let.
                                      
6. Povinností členů ČSJ je zejména:
       A. dodržovat stanovy a další vnitřní normy Svazu
       B. řádně a včas platit členské poplatky ve výši schválené Valnou hromadou
       C. plnit přijatá rozhodnutí orgánů Svazu
       D. poskytovat potřebnou součinnost k zabezpečení činnosti Svazu podle schváleného plánu činnosti

Část IV.
Orgány ČSJ
1. Orgány ČSJ jsou:
       A. Valná hromada
       B. Výkonný výbor
       C. Revizní komise
       D. komise ustavené k zajištění činnosti Svazu

2. Valná hromada
     A. Nejvyšším orgánem ČSJ je Valná hromada.
      B. Jednání Valné hromady se účastní volení delegáti registrovaných skupin, a to za každou skupinu, na každých započatých sto členů skupiny (podle stavu k 1. lednu toho roku a při minimálním počtu deseti členů) jeden delegát s právem hlasovacím, jednotliví i čestní členové Svazu a pozvaní hosté
      C. Valnou hromadu svolává Výkonný výbor nejméně jednou ročně, nebo tehdy, požádají-li o to alespoň dvě třetiny delegátů registrovaných skupin s právem hlasovacím.
       D. Valná hromada je usnášeníschopná při fyzické účasti více než padesáti procent delegátů s právem hlasovacím. Pokud se sejde počet delegátů s právem hlasovacím menší, pak je valná hromada usnášeníschopná po uplynutí patnácti minut od plánovaného zahájení, pokud je přítomna nejméně jedna čtvrtina delegátů s právem hlasovacím z celkového počtu delegátů dle písmene B.                                          
       E. K přijetí usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů s právem hlasovacím. K přijetí usnesení o zániku členství, o změnách a doplňcích stanov a o rozdělení finančních prostředků je zapotřebí souhlasu třípětinové většiny hlasů přítomných delegátů s právem hlasovacím.
                F. Valná hromada zejména:
            a. schvaluje stanovy a změny a doplňky stanov
            b. volí členy Výkonného výboru a Revizní komise
            c. projednává zprávu o činnosti a hospodaření Svazu za uplynulé období předloženou Výkonným výborem
            d. schvaluje rozpočet Svazu
            e. schvaluje zprávu Revizní komise
            f. schvaluje výši členských poplatků
            g. je oprávněna rušit nebo měnit rozhodnutí Výkonného výboru, je-li v rozporu se stanovami ČSJ, nebo obecně závaznými předpisy či
vnitřními normami ČSJ
             h. rozhoduje o zániku členství ve Svazu
               i. pro řešení závažných sporů mezi členy Svazu navzájem, případně mezi členem a Výkonným výborem ustanovuje dohodovou komisi a stanovuje pravidla jejího jednání
              j. rozhoduje o zániku ČSJ a jeho majetkovém vypořádání.
       G. Z jednání Valné hromady je pořízen Zápis.

3. Výkonný výbor
      A. Výkonný výbor je výkonným orgánem ČSJ.
      B. Výkonný výbor je pětičlenný.
       C. Členové výkonného výboru jsou voleni Valnou hromadou. Ze svého středu pak členové Výkonného výboru volí předsedu a další funkcionáře.
      D. Funkční období Výkonného výboru je čtyřleté
      E. Výkonný výbor se schází podle potřeby. Zasedání Výboru svolává a řídí Předseda Výboru.
       F. Výkonný výbor je oprávněn přijímat usnesení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj minimálně polovina přítomných členů
      G. Jménem Výkonného výboru jednají předseda, sekretář, případně další Výborem pověření pracovníci.
      H. Předseda výkonného výboru zabezpečuje plnění usnesení valné hromady, řídí činnost Výkonného výboru a odpovídá za ni.
      I. Výkonný výbor plní zejména tyto úkoly:
            a. řídí činnost Svazu v období mezi Valnými hromadami v souladu se stanovami Svazu a s usnesením Valné hromady
            b. jedná jménem Svazu v souladu s přijatými usneseními Valné hromady
            c. racionálně hospodaří s finančními prostředky Svazu
            d. k zabezpečení náročnějších úkolů vytváří dočasné pracovní skupiny
            e. zabezpečuje organizačně a obsahově přípravu zasedání Valné hromady
            f. kontroluje dodržování stanov Svazu, provádí jejich závazný výklad a předkládá Valné hromadě návrhy na opatření

4. Revizní komise
       A. Revizní komise je nezávislým kontrolním orgánem, který za svoji činnost odpovídá Valné hromadě.
       B. Revizní komise je tříčlenná.
        C. Členové Revizní komise jsou voleni valnou hromadou na čtyřleté období.  Ze svého středu volí členové Revizní komise předsedu, který práci komise řídí.
       D. Revizní komise zejména:
             a. kontroluje jednou ročně hospodaření Svazu, dodržování schváleného rozpočtu a správnost provádění finančních operací
             b. sleduje plnění usnesení, dodržování stanov a směrnic Svazu
             c. upozorňuje Výkonný výbor na zjištěné nedostatky a předkládá mu návrhy na opatření
             d. předkládá Valné hromadě zprávu o revizi hospodaření Svazu

Část V.
Majetek a hospodaření
1. Majetek ČSJ tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.
2. Zdroji majetku jsou:
      A. příjmy z poplatků členů svazu
      B. dotace ČUS
      C. příjmy z vlastní podnikatelské činnosti
      D. příjmy od sponzorů
      E. dary
      F. jiné příjmy.
3. Svaz hospodaří na základě rozpočtu schváleného Valnou hromadou.
4. Zásady finančního hospodaření se řídí obecně závaznými předpisy, případně vnitřními normami přijatými Valnou hromadou.

Část VI.
Právní subjektivita
1. ČSJ je sdružení s vlastní právní subjektivitou.
2. Jménem ČSJ jedná a právní úkony činí předseda Svazu a další pověření členové Výkonného výboru
3. Je-li v platnosti právního úkonu v pracovních, občanskoprávních a obchodních vztazích a při uplatnění práva předepsána písemná forma, musí být tyto úkony za ČSJ podepsány alespoň dvěma oprávněnými osobami.

Část VII.
Závěrečné ustanovení
Tyto stanovy nabývají platnosti datem schválení Valnou hromadou ČSJ, tj. dnem 4.6.2016 a nabývají účinnosti dnem registrace.             
                                  

více